parser

Написать ответ на текущее сообщение

 

 
   команды управления поиском

match и опция s

AK666 30.12.2023 02:34

 $lText[^untaint{$lCurl.text}]
 $result.match[^lText.match[<tr role="row" class="(even|odd)">([\s\S]*?)<\/tr>][g]]
пример lText (часть)
<tr role="row" class="odd">
<td>
<div class="dropdown">
<a class="dropdown-toggle btn btn-primary" data-toggle="dropdown">İşlemler</a>
<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left">
<li>A</li>
<li>B</li>
<li>C</li>
</ul>
</div>
</td>
<td><span style="font-weight:bold;">BĞZ</span> 28.12.23 09:52</td>

<td style="font-weight:bold;">NAME4</td>
<td>68,95</td>
<td>TNK</td>
<td style="width:125px;">
<span>HR</span> </td>
<td style="width:125px;">
<span>HE</span> </td>

<td>28.12.23 00:14</td>
<td>27.12.23 17:21</td>
</tr><tr role="row" class="even">
<td>
вот тут https://regex101.com/

<tr role="row" class="(even|odd)">([\s\S]*?)<\/tr> - работает с опцией g
<tr role="row" class="(even|odd)">(.*?)<\/tr> - работает с опциями gs

в парсере не работает ни то ни то